Misschien heb je wel al gehoord over het nieuwe wetsontwerp dat de consument beter moet beschermen. De nieuwe regels werden goedgekeurd op 27 april en zullen naar schatting ergens in het najaar van 2023 van kracht gaan. Maar wat zal er nu precies veranderen en wat kan je nu al doen op op tijd in regel te zijn? We vatten het even helder voor je samen!

Wat verandert er?

1) Verplicht! De kosteloze eerste herinnering

Als schuldeiser zal je verplicht worden een eerste kosteloze herinnering te versturen als je klant niet binnen de aangegeven termijn betaalt. Dit gebeurt best per mail of per brief want je moet kunnen bewijzen dat je deze herinnering verstuurd hebt. De klant krijgt vervolgens nog eens 14 dagen (+3 werkdagen in het geval van een postbrief) de tijd om te betalen voor je hem een schadevergoeding kan aanrekenen voor laattijdige betaling.

Dus pas op: als jij je klant pas na 14 dagen de eerste herinnering stuurt, kan je hem pas na 28 dagen kosten aanrekenen.

Belangrijk: als je geen kosteloze herinnering hebt verstuurd en je geeft de schuld door aan een invorderaar (zoals CMA), dan moet deze alsnog de eerste kosteloze herinnering versturen met de gekende wachttermijn alvorens er kan overgegaan worden tot een minnelijke invordering!

2) Verplicht! Gedetailleerdere info op de ingebrekestelling

Een ingebrekestelling die verstuurd wordt door een invorderaar als CMA moet wettelijk aan meer vereisten voldoen. Zo zal er een gedetailleerde omschrijving van de niet-betaalde producten en de geëiste bedragen moeten gegeven worden.

De invorderaar zal hierover dan ook grondig geïnformeerd moeten worden om de vordering (in geval van gerechtelijke invordering) rechtsgeldig te maken.

Dit kan echter wel in je voordeel spelen. Want hoe duidelijker en uitvoeriger de informatie over wat er precies moet betaald worden, hoe groter de kans dat een debiteur daadwerkelijk op een betalingsverzoek ingaat.

3) Beperking van nalatigheidsintrest en schadebeding

De nalatigheidsintrest wordt geplafonneerd op het percentage dat wettelijk is vastgelegd voor B2B-transacties. Momenteel is dit 10,5%. Ook het schadebeding wordt gelimiteerd en wordt bepaald volgens de hoogte van het factuurbedrag.

  • Facturen kleiner of gelijk aan € 150: € 20 schadevergoeding
  • Facturen tussen € 150 en € 500: € 30 schadevergoeding (+ 10% van het factuurbedrag)
  • Facturen hoger dan € 500: € 65 schadevergoeding (+ 5 % van het factuurbedrag) met een plafond van € 2000
4) Verplicht! Mogelijkheid tot opschorting van de invorderingsprocedure

De invorderaar (bv. CMA) is verplicht om op de ingebrekestelling duidelijk te vermelden wat de opties voor de debiteur zijn als hij de factuur betwist of als hij de factuur niet (meteen) kan betalen.

Stel: de debiteur wil de factuur betwisten, overgaan tot een afbetalingsplan of schuldbemiddeling opstarten, dan wordt de invorderaar verplicht om de minnelijke procedure (tijdelijk) op te schorten.

De schuldeiser krijgt hierbij 30 dagen om te reageren op het verzoek tot een afbetalingsplan en 45 dagen om in te gaan op het verzoek tot schuldbemiddeling.

Wat kan je nu al doen?

1) Informeer nu al alle betrokken partijen binnen jouw onderneming

Als de regels in voege gaan en je respecteert ze niet, dan loop je het risico bij gerechtelijke procedures het onderspit te delven door het niet navolgen ervan! Je kan dus maar beter zorgen dat alle betrokken partijen in jouw organisatie goed op de hoogte zijn van wat mag, wat niet mag en wat verplicht is. Een goed geïnformeerde onderneming zal ook beter gewapend zijn tegen slechte betalers die er moedwillig de kantjes van afrijden.

2) Belangrijk! Pas nu al je algemene voorwaarden aan

Staan er dingen in je algemene voorwaarden die in strijd zijn met de nieuw regels, zoals hogere forfaitaire bedragen? Dan worden jouw algemene voorwaarden integraal verworpen en kan je er binnen een gerechtelijke context geen toepassing meer van maken! Je zal in dit geval zelfs moeten bewijzen wat de werkelijke schade die je geleden hebt door het nalatige betaalgedrag. En dit is niet evident.

Je zorgt er dus beter voor dat jouw algemene voorwaarden op tijd en correct aangepast zijn aan de nieuwe regels. Stel dit zeker niet uit want dit kan grote gevolgen hebben!

Advies: vermeld ook zeker op dat het schadebeding wederkerig is. Dit wil zeggen dat jouw onderneming in geval van laattijdige terugbetaling aan de debiteur ook aan die nieuwe regels onderworpen is.

Wens je advies op maat van jouw onderneming? Of wil je jouw algemene voorwaarden laten nalezen en updaten waar nodig met oog op de nieuwe wetgeving? Bij CMA staan we jou graag bij. Maak gerust een afspraak via www.cmadvice.be/contact