Privacy & cookie policy

www.cmadvice.be wordt beheerd door

NV CREDIT MANAGEMENT & ADVICE.

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als klant, als leverancier, als debiteur of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 11)

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

NV CREDIT MANAGEMENT & ADVICE
Driehoekstraat 18
9320 Aalst
Ondernemingsnummer: 0462.800.460

Hierna genoemd ‘C.M.A.’.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

2. Doel van de verwerking

C.M.A. verwerkt uw persoonsgegevens in functie van de reden van uw contact.

Incasso
Wij verwerken persoonsgegevens en contactgegevens van debiteuren, hun verwanten en eventuele vertegenwoordigers of contactpersonen, die relevant en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden, zijnde de invordering van uitstaande schulden voor rekening van onze klanten. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om contact op te nemen met de betrokken debiteur (per post, e-mail, sms of telefoon) ter invordering van de uitstaande schuld. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen C.M.A. en onze klanten en is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk de invordering van de uitstaande schuld van de betrokken schuldenaar.

Portaal
Op onze website is een portaal beschikbaar voor klanten en voor schuldenaars, waarbij zij zich kunnen inloggen om toegang te krijgen tot hun dossiersdata. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens, contactgegevens, financiële stromen en de correspondentie tussen u en C.M.A. Deze verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen C.M.A. en onze klanten en is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het verkrijgen van de uitstaande schuld van de betrokken schuldenaar.

Klantenbeheer
In het kader van ons klantenbeheer verwerken wij persoonsgegevens van klanten. Het gaat hier meer bepaald om het verwerken van het persoonsgegevens met het oog op de opmaak en het beheer van contracten, het aanmaken van een klantendossier in ons CRM pakket van Teamleader en de factuuradministratie. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en C.M.A..

Leveranciersbeheer
Wij verwerken de persoonsgegevens en contactgegevens van onze leveranciers en contactpersonen van leveranciers. Het gaat hier meer bepaald om verwerking in het kader van het beheren van leveranciersadministratie, factuuradministratie en de betaling van facturen. Dergelijk verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en C.M.A..

Rekrutering 
Wanneer u in het kader van een sollicitatie bij C.M.A. bepaalde persoonsgegevens verstrekt, dan zullen deze gegevens worden verzameld en verwerkt ter afhandeling van het verdere aanwervingsproces. Indien de rekrutering verloopt via een extern rekruteringsbureau, dan is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Ook als u rechtstreeks solliciteert bij C.M.A., dan is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant.

Compliance verplichtingen
Om tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichtingen worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt van onze bestuursleden, aandeelhouders en ook van de eventuele wettelijke vertegenwoordigers of volmachtshouders. Deze verwerking is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen.

Sales & Marketing
Wanneer u optreedt als contactpersoon bij één van onze klanten of prospecten dan houden wij uw contactgegevens bij zodat wij u rechtstreeks kunnen contacteren. Het gaat hierbij om uw naam en e-mailadres. Deze verwerking kadert binnen ons gerechtvaardigd belang, met name onze klanten en prospecten informeren omtrent onze producten en activiteiten.

Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, kan u zich hier te allen tijde van uitschrijven aan de hand van de uitschrijflink onderaan elke e-mail.

Contactformulier website
Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website verwerken wij uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en beantwoorden. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan uw verzoek nadat u zich tot ons richt.

3. Categorieën van persoonsgegevens

Afhankelijk van de doeleinden zoals hoger omschreven verwerken wij volgende persoonsgegevens:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, rijksregisternummer, handtekening, identiteitskaartnummer, foto, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer, btw-nummer, handtekening, identificatienummer sociale zekerheid)
  • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, woningkenmerken, nationaliteit, burgerlijke staat, identiteit partner, huwelijksvermogensstelsel, identiteit gezinsleden/medebewoners, identiteit afstammelingen, beroep)
  • Financiële bijzonderheden (schulden, uitgaven, solvabiliteit, leningen, hypotheken, kredieten, pensioengegevens)
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer)

4. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hogervermelde doeleinden. Uw gegevens worden verder enkel intern verwerkt, tenzij het wettelijk verplicht is of wettelijk toegestaan is om uw gegevens te delen met derden.

Indien wij een extern selectiekantoor inschakelen voor het selecteren van een geschikte kandidaat, worden de persoonsgegevens verzameld lopende het aanwervingsproces eveneens gedeeld met het selectiekantoor.

Tevens kunnen uw gegevens opgeslagen worden bij derde partijen. Het gaat in dit geval om softwaretoepassingen waar wij gebruik van maken. In dergelijke gevallen worden de gegevens technisch zo goed als mogelijk afgeschermd tegen toegang tot onbevoegden (bijvoorbeeld door de gegevens te versleutelen). Bovendien zijn deze partijen steeds gebonden tot een geheimhoudingsverplichting.

Waar mogelijk maken wij zoveel als mogelijk gebruik van gespecialiseerde en beveiligde platformen voor de uitwisseling van uw persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn

C.M.A. houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op C.M.A. rust.

6. Doorgifte buiten de EU/EER

In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

C.M.A. baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

8. Beveiligingsmaatregelen

C.M.A. verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

9. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

1. Recht op inzage en correctie
Indien u wil weten welke persoonsgegevens C.M.A. van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

2. Recht op verwijdering en beperking
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door C.M.A. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.
Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

3. Recht van bezwaar
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

5. Recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door C.M.A. gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

6. Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door C.M.A.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail : contact@apd-gba.be

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door C.M.A., onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 9 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

– Per e-mail:  privacy@cmadvice.be
– Per post: Driehoekstraat 18, 9320 Aalst

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.
Deze Privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 20/04/2023.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Leadinfo:

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren.

Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com.

Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Cookie provider: Leadinfo B.V.

Omschrijving: Leadinfo plaatst twee first party cookies waarmee alleen Credit Management & Advice inzage krijgt in het gedrag op de website. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en worden niet gedeeld met andere partijen.

  • Host domein: Leadinfo.com
  • Naam van de cookies: _li_id en _li_ses
  • Looptijd: _li_id wordt twee jaar bewaard. _li_ses wordt enkel in de huidige sessie gebruikt.
  • Privacyverklaring: https://www.leadinfo.com/nl/privacy/