Algemene voorwaarden

1. De betwisting van een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan kenbaar gemaakt te worden aan de vennootschapszetel bij aangetekend schrijven. Nadien kan geen betwisting meer worden aanvaard.

2. Alle facturen zijn uiterlijk op 30 dagen na uitgifte en zonder korting betaalbaar te Erembodegem. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.860,00, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 B.W.. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting ons het recht de dienstverlening op te schorten en maakt zij alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar. In voorkomend geval zal en kan tot schuldvergelijking worden overgegaan met alle beschikbare bedragen die door ons verschuldigd zijn.

3. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Oost-Vlaanderen bevoegd.